Kirjaudu sisään

Etkö ole vielä jäsen? Voitte luoda tunnukset alla olevasta painikkeesta

Login:
Password:

Pelastussuunnitelma

Kuka on velvollinen laatimaan pelastussuunnitelman?
 

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä pelastuslain 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa, mikäli tällainen harjoittaa toimintaansa samoissa toimitiloissa. Myös yleisötilaisuuksiin tulee laatia tietyissä olosuhteissa pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelman sisältö
 

Pelastussuunnitelmaa laadittaessa tulee muistaa ottaa huomioon lukijakunta sekä toiminnan erikoispiirteet. Pelastussuunnitelman tulee olla riittävän selkokielinen, jottei sisältö jäisi lukijan silmissä vain sanahelinäksi. Näin onnettomuuksien ehkäisystä saadaan tehokasta. Pelastussuunnitelman laadinnan keskeinen vaihe on riskien kartoittaminen ja arviointi. Ennalta kartoitettujen riskien torjunta on kaikkien osapuolten kannalta parempi vaihtoehto kuin jo tapahtuneiden onnettomuuksien vahinkojen rajoittaminen jälkikäteen. Pelastussuunnitelmaan tulee kuitenkin kirjata kaiken varalta toimintaohjeet onnettomuustilanteita varten. Näin onnettomuuden sattuessa vahinkoja rajoittava toiminta saadaan käynnistymään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Riskien arviointiin vaikuttaa luonnollisesti toimintaympäristö; Asunto-osakeyhtiön vaarat ja riskit poikkeavat tyystin vaikkapa sairaalaympäristön tai teollisuuslaitoksen toiminnassa esiintyvistä vaaratekijöistä. Pelastussuunnitelmassa esiteltyjen toimenpiteiden ja suunnitelmien tulisikin nimenomaan perustua kartoitettuihin riskeihin.

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma
 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma lähtee myös liikkeelle vaarojen ja riskien arvioinnista. Yleisötilaisuuden luonne vaikuttaa merkittävästi suunnitelman sisältöön. Suuri yleisökonsertti pyrotekniikoineen asettaa turvallisuusjärjestelyille merkittävästi erilaiset vaatimukset kuin vaikkapa juoksukilpailu tai korttelitalossa järjestettävä naapuruston kirpputoritapahtuma.


Pelastussuunnitelma tulee laatia viimeistään vuoden kuluttua uuden pelastuslain voimaanastumisesta. Uusi laki astui voimaan 1.7.2011. Jo laaditut, vanhempaan lakiin perustuvat pelastussuunnitelmat, tulee päivittää vastaamaan uutta lainsäädäntöä viimeistään 2 vuoden kuluttua lain voimaan astumisesta.


Pelastuslaki (379/2011 16 §) edellyttää, että tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Asetus pelastustoimesta (407/2011 3 §) tarkentaa, että pelastuslain 16 §:n tarkoittama yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:
 

1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
 

2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
 

3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
 

4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.


Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi tapahtuman kokonaisvaltaista turvallisuussuunnitelmaa, jossa käsitellään myös muita turvallisuusasioita, kuten järjestyksenvalvontaa ja liikennejärjestelyitä. Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Pelastussuunnitelma toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen pel.tapahtumat(at)hel.fi.

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. (Pelastuslaki 379/2011 16 §.)

Pelastussuunnitelmassa esitetään myös, kuinka tapahtuman järjestäjä toteuttaa pelastuslain 14 §:ssä määritetyt omatoimisen varautumisen velvoitteet:
 

”Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;

2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;

3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;

4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.”


Laadimme yleisötapahtumallesi pelsastussuunnitelman kahden työpäivän varoitusajalla. Hinnat alk. 475 EUR / Alv. 0%