Kirjaudu sisään

Etkö ole vielä jäsen? Voitte luoda tunnukset alla olevasta painikkeesta

Login:
Password:

Yleistä


Järjestyksenvalvojan perus- ja kertauskoulutus tulee toteuttaa järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) ja sen nojalla annettujen sisäasiainministeriön asetuksen järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä sekä järjestyksenvalvojakoulutuksesta (209/2007), sisäasiainministeriön asetuksen järjestyksenvalvojan suorittamasta henkilötarkastuksesta sekä säilössäpidosta (304/2007) ja sisäasiainministeriön 15.12.2009 vahvistaman järjestyksenvalvojan koulutusaineiston mukaisesti. Koulutusaineistoilla pyritään varmistamaan laadukas koulutus ja valtakunnallinen yhdenmukaisuus.
 

Koulutuksen järjestäminen ja kouluttajana toimiminen


Järjestyksenvalvojan perus- ja kertauskoulutuksen (jäljempänä koulutus) järjestäjinä voivat toimia kihlakuntien poliisilaitokset sekä oppilaitokset, joilla on oikeus antaa vartijan ammattitutkintoon taikka turvallisuusvalvojan perustutkintoon johtavaa koulutusta. Poliisilaitosten ja kyseisten oppilaitosten lisäksi koulutusta voivat järjestää ne, joiden lukuun kouluttajana toimiville sisäasiainministeriö (1.1.2010 alkaen Poliisihallitus) on myöntänyt hyväksymisen toimia järjestyksenvalvojakouluttajana. Hyväksyminen edellyttää erillisen kouluttajakoulutuksen suorittamista Poliisiammattikorkeakoululla.

Peruskoulutuksen opetuskohtaisessa tuntijaossa mainitun voimakeinojen käytännön harjoittelun (6 tuntia) kouluttajana saa toimia vain järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen voimankäyttökouluttajaksi hyväksytty.

Hätäensiapuun ja sekä palo- ja pelastustoimeen liittyvien opetusaiheiden kouluttajilta ei kuitenkaan edellytetä kyseistä hyväksymistä. Hätäensiavun kouluttajana tulee toimia terveydenhuoltoalan ammattihenkilö, jonka lisäksi kyseisellä henkilöllä tulee olla kouluttajakokemusta. Palo- ja pelastustoimen kouluttajalla tulee olla kyseisen alan ammattitaito sekä kouluttajakokemusta.

 

Koulutuksen pituus, rakenne sekä toteuttaminen


Koulutus on toteutettava sisäasiainministeriön vahvistaman koulutusmateriaalin (järjestyksenvalvojan koulutusmateriaali) sekä siihen sisältyvien kurssi- ja opetusaihekohtaisten tuntijakojen mukaisesti. Peruskoulutuksen pituuden tulee olla vähintään 32 oppituntia ja kertauskoulutuksen pituuden vähintään kahdeksan (8) oppituntia, eikä vähimmäisoppituntimäärän suorittamista voida korvata miltään osin itseopiskelulla. Edellä mainittuja opetusaihekohtaisia tuntijakoja tulee noudattaa siten, että kaikki koulutukseen sisältyvät opetusaiheet käydään kurssin aikana lävitse vähintään koulutusaineistossa esitetyssä laajuudessa.

Koulutukseen osallistujien tehokkaan omaksumiskyvyn sekä opetuksen laadun varmistamiseksi yhden päivän aikana voidaan järjestää enintään kahdeksan oppituntia. Jos koulutus toteutetaan kello 15 jälkeen alkavana niin kutsuttuna iltaopetuksena, yhden illan aikana voidaan järjestää enintään kuusi oppituntia, oppitunnin pituuden tulee olla vähintään 45 minuuttia ja opetusta saadaan toteuttaa ilman taukoa enintään kaksi oppituntia peräkkäin. Koulutuksen häiriöttömän toteutuksen sekä käytännönläheisyyden varmistamiseksi koulutettavan opetusryhmän enimmäiskoko voi olla enintään 40 henkilöä (luentomuotoinen opetus). Peruskurssin koulutukseen sisältyvän voimankäytön käytännön harjoituksissa tulee olla yksi kouluttaja jokaista 20:ntä harjoitukseen osallistuvaa koulutettavaa kohti.

Kertauskoulutukseen sisältyvän turvatarkastuksiin liittyvään käytännön harjoitukseen suositellaan käytettäväksi niin ikään yksi kouluttaja jokaista 20:ntä harjoitukseen osallistuvaa koulutettavaa kohti.

 

Koulutukseen osallistuminen


Koulutettavan tulee osallistua säännöllisesti koulutukseen. Peruskoulutuksesta voidaan kuitenkin sallia enintään neljän (4) oppitunnin poissaolo pakottavasta syystä. Tällöin kyseisen opetusaiheen kouluttajan tulee edellyttää koulutettavan perehtyvän asioihin itseopiskeluna tai osoittavan muulla tavoin perehtyneisyytensä kyseiseen aihealueeseen. Kouluttajan tulee aina varmistua viimeksi mainittujen seikkojen suorittamisesta. Koulutuksesta poissaolon peruste tulee myös pystyä esittämään tarvittaessa valvontaviranomaiselle. Jos koulutettava on ollut poissa koulutuksesta enemmän kuin neljä tuntia tai hän on muutoin olennaisesti laiminlyönyt koulutukseen osallistumisen, on koulutus katsottava keskeytyneeksi. Kertauskoulutuksessa tulee koulutettavan olla läsnä koko koulutuksen ajan.

 

Koulutuksen käytännön toteuttaminen


Koulutuksen ja siihen käytettävien koulutustilojen tulee olla asianmukaisia. Koulutustilojen tulee mahdollistaa opetuksen häiriöttömän seuraamisen sekä muistiinpanojen tekemisen. Luentomuotoisessa koulutuksessa tulisi pyrkiä käyttämään mieluiten luokkahuoneita tai muita vastaavia tiloja. Koulutukseen sisältyvät käytännön harjoitukset tulee toteuttaa näihin soveltuvissa tiloissa asianmukaisin harjoitus- ja suojavälinein. Kouluttaja vastaa itse käytännön koulutustilanteessa käyttämästään aineistosta.

Asianmukaisena koulutuksen toteuttamisena ei voida pitää esimerkiksi sitä, että kouluttajan käyttämä opetusaineisto koostuu suurelta osin yksinomaan koulutusaineistosta otetuista kopioista. Kaikkien koulutukseen osallistuville tulee jakaa sisäasiainministeriön vahvistama järjestyksenvalvojan koulutusaineisto. Aineiston tulee toimia pohjana koulutettaviksi edellytettävien koulutusaiheiden opetuksessa. Kyseisen koulutusaineiston tekijäoikeudet ovat sisäasiainministeriöllä.

Kertauskoulutukseen sisältyvä Case -harjoitustapauksen kouluttaja valitsee Turvallisuusalan valvontayksikön internet sivustolta osoitteesta www.poliisi.fi/tavy (Järjestyksenvalvojatoiminta).

 

Peruskoulutukseen sisältyvä koe


Peruskoulutuksessa opittaviksi edellytettävien tietojen ja taitojen hallinta varmistetaan kurssin lopussa järjestettävällä 60 minuutin pituisella teoriakokeella. Kokeeseen osallistujan tulee olla kokeen suoritustilassa vähintään puoli tuntia. Kokeessa tulee käyttää sisäasiainministeriön tähän tarkoitukseen laatimia koekysymyssarjoja. Kokeeseen osallistuja ei saa käyttää kokeen suorittamisen aikana koulutus-, eikä muutakaan lähdemateriaalia. Koulutusmateriaaliin sisältyviä kysymyksiä ei myöskään saa antaa koulutettaville ennen koetta, eikä kysymyksiä saa käsitellä sellaisenaan opetuksessa. Kokeeseen saa osallistua vain henkilö, joka on osallistunut kyseiseen koulutukseen. Hylätty koe voidaan uusia enintään kolme kertaa suorittamatta uudelleen peruskoulutusta.

Kukin koe sisältää 50 kappaletta oikein / väärin väittämiä sekä kaksi kirjallista kysymystä. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 38 oikeaa vastausta väittämistä sekä sitä, että kokeeseen osallistuja on saanut vähintään yhden pisteen kummastakin kirjallisesta kysymyksestä. Koe voidaan uusia hylätyn suorituksen johdosta aikaisintaan kolmantena päivänä hylätystä suorituksesta lukien. Hylätyn suorituksen johdosta järjestettävässä uusintakokeessa ei saa käyttää aikaisemmin käytettyä koekysymyssarjaa. Kouluttajan tulee kerätä koekysymykset ja niihin liittyvät vastausasiakirjat pois kokeeseen osallistujilta. Koulutuksen järjestäjän tulee säilyttää kokeeseen osallistujien vastausasiakirjoja kuuden kuukauden ajan, jonka jälkeen ne tulee tuhota.

Vartijan ammattitutkinto- tai turvallisuusalan perustutkintokoulutukseen sisältyvän järjestyksenvalvojan peruskurssikoulutuksen kokeena voidaan käyttää kyseisissä koulutusjärjestelmissä käytettäviä niin kutsuttuja näyttökokeita.

 

Todistus


Koulutuksen järjestäjän tai koulutuksen toteuttajan on viivytyksettä annettava koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle todistus järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen hakemista varten. Todistuspohjina saadaan käyttää vain sisäasiainministeriön hyväksymiä malleja. Todistuksessa tulee näkyä kaikkien koulutusta antaneiden kouluttajien nimet. Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksytyn kouluttajan osalta tulee olla hyväksymisestä päätöstiedot. Koulutuksen järjestäjän tai tämän edustajan ja kouluttajan tulee päivätä ja allekirjoittaa kyseinen todistus.

Koulutuksen järjestäjän on annettava peruskoulutukseen osallistujalle pyydettäessä todistus myös silloin, jos henkilö on osallistunut koulutukseen, muttei ole suorittanut hyväksytysti koulutukseen sisältyvää koetta. Myös tällöin annettavan todistuksen on oltava sisäasiainministeriön mallin mukainen.